SKLEP

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy PoWarszawsku, dostępny pod adresem internetowym www.powarszawsku.com/produkty, prowadzony jest przez Łukasza Ostoja-Kasprzyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Ostoja-Kasprzycki PoWarszawsku, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5213337269, REGON 142764411

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Ostoja-Kasprzycki PoWarszawsku wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP
5213337269, REGON 142764411

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym  www.powarszawsku.com
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Aleja Wilanowska 281, 02-730 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@powarszawsku.com
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 31 1050 1025 1000 0097 9689 7875
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów mailowych podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00-16.00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. W celu zakupu Towaru w Sklepie, Klient może założyć Konto w Sklepie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, co znacząco ułatwia korzystanie ze Sklepu oraz pomaga lepiej wykorzystać wszystkie funkcjonalności Sklepu.
 2. W celu założenia Konta, Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji w Sklepie. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 3. Rejestracja w Sklepie możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 4. W celu dokonania Rejestracji przy wykorzystaniu formularza, Klient zobowiązany jest do podania adresu e-mail, hasła, imienia, zaakceptowania Regulaminu, polityki cookies oraz zapoznania się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych.
 5. W wyniku Rejestracji Klienta zostanie utworzone Konto, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupu Towarów oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie takich jak przykładowo historia zamówień czy możliwość bezpośredniego generowania etykiet zwrotu.
 6. Po dokonaniu Rejestracji każdorazowe logowanie do Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail jako loginu oraz hasła wskazanych przez Klienta przy dokonaniu Rejestracji.
 7. Sprzedawca umożliwia założenie Konta lub logowanie również poprzez użycie konta, które Klient posiada w serwisie społecznościowym Facebook. W przypadku wyboru tej formy rejestracji lub logowania, Klient zostanie przekierowany do serwisu społecznościowego Facebook, gdzie po zalogowaniu się zostanie poinformowany przez serwis społecznościowy Facebook o tym, jakie dane na temat profilu zostaną przekazane Sprzedawcy. W oparciu o przekazane dane zostanie utworzone Konto Klienta lub nastąpi zalogowanie.
 8. umożliwia założenie Konta lub logowanie również poprzez użycie konta Google. W przypadku wyboru tej formy rejestracji lub logowania, Klient zostanie przekierowany do konta Google, gdzie po zalogowaniu się zostanie poinformowany przez Google o tym, jakie dane zostaną przekazane Sprzedawcy. W oparciu o przekazane dane zostanie utworzone Konto Klienta lub nastąpi zalogowanie.
 9. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
 10. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Klient, który zarejestrował Konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.
 2. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane Sprzedawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym: www.powarszawsku.com/kontakt, w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres sklep@powarszawsku.com
 3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 4. Sprzedawca zapewnia możliwość wyrażania komentarzy i opinii o sprzedawanych przez siebie produktach. Opinie i komentarze są umieszczane w zakładce dotyczącej danego produktu, przy czym możliwość publikacji komentarzy i opinii jest zapewniona przez niezależny podmiot trzeci, który nimi zarządza i jednocześnie zapewnia, że komentarze i opinie publikowane na stronie Sklepu są zweryfikowane. Więcej na stronie www.powarszawsku.com
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji określonych komentarzy lub opinii, w szczególności takich, których treść stanowi naruszenie przepisów prawa, norm społecznych, dobrych obyczajów, może być uznana za nawoływanie do przestępstw, przemocy, nienawiści na tle rasowym lub innym albo naruszających dobre imię Sprzedawcy.

§8

Procedura zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia, Klient powinien zalogować się na Konto albo wybrać złożenie zamówienia bez Rejestracji.
 2. Zamówienie Towarów w Sklepie można składać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. W momencie składania zamówienia Klient potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyte Towary, jak również obowiązek pokrycia kosztów dostawy do Klienta lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Klienta sposobu zapłaty. 
 3. Potwierdzenie następuje poprzez wybór przycisku „Potwierdź zakup” (lub równoznaczny).
 4. W Sklepie, przy każdym Towarze, na karcie produktu zamieszczone są informacje o danym Towarze oraz cena takiego Towaru.
 5. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają:
 1. Kosztów dostawy, które zależne są od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru. Koszty dostawy każdorazowo podawane są przy wyborze sposobu dostawy, o ile nie jest wskazane inaczej w opisie danego Towaru.
 2. Kosztów pobieranych przez operatorów płatności w wysokości nie przewyższającej kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wybranym przez Klienta sposobem zapłaty. W przypadku, gdy sposób płatności będzie związany z koniecznością poniesienia przez Konsumenta dodatkowych
 1. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnymi kosztami pobieranymi przez operatorów płatności) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia przez Klienta w podsumowaniu zamówienia, o którym mowa w ust. 10 poniżej.
 2. Promocje dostępne w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji wyraźnie stanowi inaczej.
 3. Klient dokonuje wyboru Towarów, które mają być przedmiotem zamówienia i umieszcza je w Wirtualnym Koszyku, następnie w celu złożenia zamówienia, Klient dokonuje czynności zgodnie ze wskazaniami i komunikatami zamieszczonymi w Sklepie. W celu dokonania realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą i chcących otrzymać fakturę VAT, dodatkowo konieczne jest podanie nazwy firmy i numeru NIP.

9. Klient wybiera sposób dostawy (sposób dostarczenia Towaru). W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub płatności, Klient zobowiązany jest do podania dodatkowych danych, w szczególności danych osobowych (danych adresowych), niezbędnych do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. 

10. Przed złożeniem zamówienia na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klienta jest wyświetlone podsumowanie zamówienia, w którym są wskazane zamawiane przez niego Towary, koszty dostawy, koszty związane z wybranym przez Klienta sposobem płatności oraz przewidywany czas realizacji zamówienia. Następnie Klient, w celu dokonania zamówienia wybiera przycisk „potwierdź zakup” (lub równoznaczny).

11. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętej jednym zamówieniem.

12. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia konieczności potwierdzenia zamówienia płatnego przy odbiorze poprzez link zawarty w wiadomości elektronicznej

e-mail, (który będzie wysyłany po złożeniu zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail), lub w zakładce „Moje Konto” (lub równoznacznej) na stronie internetowej Sklepu lub dokonać innej weryfikacji prawidłowości złożonego zamówienia. Zamówienia płatne przy odbiorze, które nie zostaną, w opisany w zdaniu pierwszym sposób, potwierdzone w terminie 7 dni od daty ich złożenia, mogą zostać automatycznie anulowane.

13. Opłacone zamówienie zostanie potwierdzone automatycznie przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta.

14. Informacja o dostępności Towarów widnieje na karcie produktu na stronie internetowej Sklepu.
15. W przypadku ograniczonej dostępności Towaru poinformuje Klienta o braku Towaru, wydłużeniu terminu realizacji zamówienia lub anulowaniu zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Klient może albo potwierdzić, że jest dalej zainteresowany realizacją danego zamówienia albo, w przypadku braku danego Towaru lub braku woli po stronie Klienta dalszej realizacji zamówienia, zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane zaś Klient otrzyma zwrot uiszczonej ceny w terminie do 14 dni od daty anulowania danego zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Sklep informacji o anulowaniu zamówienia przez Klienta albo od wysłania Klientowi informacji o anulowaniu zamówienia przez Sprzedawcę w wypadkach, gdy Sprzedawca  będzie do tego uprawniony.

16. Ze względu na dynamiczny przyrost zamówień, w niektórych przypadkach informacja o dostępności Towarów może mieć charakter szacunkowy. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Towary były dostępne na bieżąco.

17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z potwierdzeniem zamówienia dokonywanym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wynikające z ustawień serwerów pocztowych konta poczty elektronicznej e-mail Klienta oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera i programu pocztowego za pomocą których dokonuje zamówienia.

19. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawca oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru.

20. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta:

a) w odniesieniu do Towarów, za które Klient dokonuje płatności z góry – z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty ceny;

b) w odniesieniu do Towarów za które cena płatna jest przy odbiorze – z chwilą złożenia zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że własność towaru przechodzi na nabywcę z chwilą wydania mu towaru i zapłaty ceny.

21. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który nie odbiera Towaru dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej lub w inny sposób określony Regulaminem, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej, punktu odbioru podmiotu świadczącego usługi kurierskie, paczkomatu lub zamawiając Towar przy wyborze sposobu płatności jako płatności z góry, nie uiszcza takiej opłaty i nie potwierdza złożonego zamówienia w terminie siedmiu dni.

22. Jeśli podczas korzystania z jakichkolwiek funkcjonalności Sklepu (w szczególności podczas rejestracji konta lub podczas dokonywania zamówienia) Klient poda błędne lub nieprawdziwe dane osobowe albo dane osobowe innego podmiotu danych niż Klient, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takich danych. Sprzedawca w miarę możliwości, wykorzystując dostępne formy kontaktu, poinformuje Klienta o fakcie usunięcia takich danych oraz o konieczności przekazania Sprzedawcy poprawnych danych.

23. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych albo danych osobowych innego podmiotu niż Klient, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

24. Zamówienia złożone na Produkty realizowane są od poniedziałku do piątku, o ile Sprzedawca nie zdecyduje się realizować zamówień na Produkty także w inne dni. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie – maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych, zgodnie z informacją o dostępności Produktu zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Produktu).

§9 Towar

1. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed chwilą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Wymiana Towaru odbywa się na zasadach określonych w zakładce „Zwrot- Reklamacja” dostępnej w Sklepie.

§10 Zmiany zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w Wirtualnym Koszyku aż do momentu złożenia zamówienia, przy czym status realizacji zamówienia widoczny jest w Koncie Klienta w zakładce „Moje konto” (lub równoważnej). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Towarów zamówienia wybranych do Wirtualnego Koszyka.

2. Zmiany w adresie dostawy wskazanym przez Klienta mogą być dokonywane wyłącznie do chwili złożenia zamówienia. W innym wypadku Klient może dokonać takich zmian wyłącznie po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta, składając tam odpowiednią dyspozycję.

§11 Dostawy

1. Zamówienia złożone na Towary, realizowane są od poniedziałku do piątku, o ile Sprzedawca nie zdecyduje się realizować zamówień na Towary także w inne dni. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie, zgodnie z informacją o dostępności Towaru zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Towaru). W przypadku zamówień na Towary płatnych przed terminem dostawy (z góry) Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty zgodnie z informacją o dostępności Towaru zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Towaru). Dostawa Towarów może być realizowana także przez osoby trzecie powiązane kapitałowo lub osobowo ze Sprzedawcą. 

2. Realizacja zamówienia następuje jedynie, jeżeli dane adresowe wskazane przez Klienta nie budzą wątpliwości. Wszelkie wątpliwości dotyczące danych adresowych będą na bieżąco wyjaśniane z Klientem, który złożył dane zamówienie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towaru, wynikające z błędnego podania przez Klienta adresu dostawy.

3. Dostawa Towarów następuje według wyboru Klienta. Dostępne sposoby dostawy oraz ich koszty, które zobowiązany jest ponieść Klient, wskazane są w Sklepie Internetowym w zakładce „Koszty dostawy”.

4. Od wybranego przez Klienta sposobu dostawy uzależniony jest termin dostawy Towarów, jednak w każdym przypadku termin dostawy nie przekracza 30 Dni Roboczych od daty wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Szczegółowe informacje na temat czasów realizacji przesyłek oraz kosztów dostawy zamieszczone są w zakładce „Koszty dostawy”.

5. Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie przy odbiorze przesyłki z Towarem. W przypadku Towarów uszkodzonych w transporcie przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe należy sporządzić w obecności kuriera/dostawcy protokół uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformować Sprzedawcę o zaistniałym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@powarszawsku.com. Sprzedawca sugeruje sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera.

6. W przypadku, gdy Klient odmówi odbioru lub nie odbierze przesyłki z Towarem, przesyłka zostanie zwrócona do Sprzedawcy. W przypadku dokonania płatności przez Klienta przed dostarczeniem Towaru, zwrot zapłaconej ceny nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki z Towarem do Punktu zwrotu.

§12
 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Podczas składania zamówienia, Klient ma możliwość wyboru następujących rodzajów płatności:

a) Płatność przelewem lub kartą przy pomocy PayU.

2. Klient może złożyć zamówienie wyłącznie z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Sprzedawca może wprowadzić także dodatkowe sposoby płatności w tym w szczególności za pomocą innych płatności elektronicznych niż wyżej wymienione, bonów, voucherów.

4. Sprzedawca doręcza Klientowi dowód zakupu Towaru.

5. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną poprzez akceptację Regulaminu.

6. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju Towaru lub miejsca odbioru zamówienia.

§9

 Reklamacja

1. Na Sprzedawcy ciąży obowiązek zapewnienia zgodności Towarów oferowanych w Sklepie z umową w rozumieniu art. 43 b) ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową na zasadach określonych w przepisach:

a) w przypadku gdy Klient jest Konsumentem – określonych w szczególności w art. 43a i następnych Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

b) w przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem, ani osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego – określonych w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

3. Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. Sprzedawca powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, w zależności od tego jakie dane kontaktowe zostaną przez Klienta wskazane przy składaniu reklamacji.

5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób dostatecznie ujawniający jego wolę. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji online. Szczegóły na stronie Sklepu w zakładce „Zwrot-reklamacja”. Składając reklamację poprzez formularz online, Klient powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu. W przypadku składania reklamacji w inny sposób niż poprzez formularz online, Klient powinien podać niezbędne dane związane z reklamowanym Towarem, takie jak: imię, nazwisko, numer zamówienia, opis wady, zdjęcie Towaru, termin jej wykrycia oraz wskazać czego się domaga. Z powyższych zaleceń Sprzedawcy lub z opisanej na stronie internetowej Sklepu procedury zgłoszenia reklamacji Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować, a brak skorzystania nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6. W przypadku reklamacji Towaru, który nie był używany przez Klienta (reklamacja nowego Towaru) Klient zobowiązany jest odesłać reklamowany Towar na adres Punktu Zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, na koszt Sprzedawcy. 

7. W przypadku reklamacji używanego Towaru, celowe może być odesłanie do Sprzedawcy reklamowanego Towaru, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania reklamowanego Towaru. O konieczności odesłania reklamowanego Towaru do Punktu Zwrotu Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę W takim przypadku, Klient zobowiązany jest odesłać reklamowany Towar na adres Punktu Zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, na koszt Sprzedawcy.

8. W każdym przypadku, kiedy Klient reklamuje Towar i odsyła go do Sprzedawcy, konieczne jest podanie danych, które umożliwią przypisanie jej do danego Klienta i rozpatrzenie reklamacji, tj.: imię, nazwisko, numer zamówienia, opis Towaru którego reklamacja dotyczy, opis wady, termin jej wykrycia oraz wskazanie czego Klient się domaga. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego Towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

9. Klient nabywający Towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru.

10. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni, uważa się, że reklamacja Konsumenta została uznana przez Sprzedawcę za uzasadnioną.

11. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki z odrzuconą reklamacją, Towar, który powrócił do Sprzedawcy będzie magazynowany przez Sprzedawcę przez 2 miesiące liczone od dnia nieodebrania przesyłki przez Klienta, a po tym czasie Towar zostanie zutylizowany.

§10

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego Towaru bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta albo od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej. Prawo odstąpienia od umowy zakupu danego Towaru nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów opisanych w artykule 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) a także jeżeli prawo takie będzie wyłączone w oparciu o inne przepisy prawa. W szczególności dotyczy to Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w szczególności:

a) pisemnie na adres Sprzedawcy

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@powarszawsku.com

c) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym: www.powarszawsku.com/kontakt

d) przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Sklepu.

3. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

4. Konsument, który w ramach jednego zamówienia kupił więcej niż 1 produkt, może odstąpić od umowy w całości albo w części, rezygnując z niektórych tylko towarów. W przypadku odstąpienia od umowy w części (tj. zatrzymania przez Konsumenta co najmniej 1 produktu z danego zamówienia), Konsumentowi nie przysługuje zwrot kwoty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę w trakcie składania zamówienia, od którego Konsument odstąpił. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy w całości, ale dokonuje zwrotów Towarów w ramach tego odstąpienia w osobnych zwrotach (pod warunkiem, że zwroty te zostaną dokonane w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej), termin dla Sprzedawcy dla dokonania zwrotu kwoty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę w trakcie składania zamówienia, od którego Konsument odstąpił rozpoczyna swój bieg dopiero w momencie otrzymania przez Sprzedawcę ostatniego z produktów objętych zamówieniem, od którego odstąpił Konsument.

5. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego Konsument skorzystał nabywając Towar, chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu Towaru, za który płatność dokonywana była przez Konsumenta przy odbiorze (przesyłka za pobraniem), w zależności od wyboru Konsumenta i za jego zgodą zwrot płatności następuje na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.

6. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument, z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych. W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy zamówiony uprzednio Towar.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem ceny do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem lub odbiorem w punkcie (np. paczkomacie) i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§11 

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Sprzedawcę lub zakresu Towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu i Sklepu Internetowego, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu – Sklepu Internetowego, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu – Sklepu Internetowego. W takim wypadku Sprzedawca poinformuje Klientów o rodzaju i charakterze zmian poprzez stosowną informację przesłaną na adres mailowy Klienta. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji regulaminu, Klient może usunąć Konto zgodnie z treścią §2 ust. 9 niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji zmienionego regulaminu nie oznacza żądania Klienta usunięcia danych w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO.”)

2. Sprzedawca może udzielać gwarancji na wybrane Towary. Szczegółowe dane dotyczące ewentualnej gwarancji będą w takim wypadku znajdowały się na karcie Towaru w jego opisie.

3. Informacje o Towarach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

6. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na urządzeniu końcowym Klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.

o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

9. Sprzedawca informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym Sprzedawca nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie powyższego sporu.

§12

 Dane osobowe

 1. 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca (dalej „Administrator”).

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest akceptacja Regulaminu (6 ust. 1 lit. b RODO). Dane będą przetwarzane do czasu usunięcia Konta lub rezygnacji z korzystania ze Sklepu oraz później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa.

4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na mocy przepisów prawa oraz podmiotom które będę przetwarzać dane na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług IT, kurierom.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych zgodnie z przepisami prawa.

7. Uczestnik ma prawo również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

8. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

9. Dane osobowe Uczestnika nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowan od 

Bądź na bieżąco

Dodaj swój adres e-mail do naszego newslettera. Dzięki temu będziesz na bieżąco z nowościami na stronie oraz informacjami ze stolicy. Obiecujemy wysyłać tylko wartościowe wiadomości.

o nas

Projekt PoWarszawsku stworzyłem z miłości do Warszawy i jej historii. Od 2013 roku codziennie na fanpage’ach umieszczam zdjęcia, filmy pokazujące stolicę, Obecnie moje działania łączą różne środki przekazu, a co najważniejsze łączą historie, ludzi
i pokolenia.

Łukasz Ostoja-Kasprzycki 

Kochamy Warszawę i szanujemy jej historię.

Razem z nami promuj i buduj historię stolicy. Masz pomysł na współpracę? Napisz do nas. 

Wszystkie prawa zastrzeżone dla PoWarszawsku 2019-2024

Wykorzystujemy ciasteczka na tej stronie. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.